Főoldal » Archív » Nem nyújtott segítséget az utasnak – vádemelés a buszvezető ellen - Fotóval

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a busz­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki 2017 októ­be­ré­ben nem nyúj­tott segít­sé­get annak az utas­nak, aki a veze­tő indo­ko­lat­lan vész­fé­ke­zé­se miatt sérült meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. októ­ber 7-én, este hat óra körül, a Szentes-Szeged útvo­na­lon vezet­te a helyi busz­já­ra­tot. A busz uta­sai közül töb­ben han­go­san beszél­get­tek, a veze­tő pedig szóvá tette, hogy zavar­ják a veze­tés­ben. A vád­lott 40 km/órás sebes­ség­gel haladt Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, ami­kor az egyik utas fel­ki­ál­tott, a veze­tő ettől meg­ijedt, és vész­fé­ke­zés­sel álló­ra fékez­te a buszt. A hir­te­len féke­zés miatt az első ülé­sen utazó sér­tett a vád­lott ülése mellé esett.

A vád­lott ekkor újra figyel­mez­tet­te a han­gos­ko­dó uta­so­kat, arról azon­ban nem győ­ző­dött meg, hogy az elesett utas megsérült-e, hanem foly­tat­ta az útját. A sér­tett­nek a többi utas segí­tett fel­áll­ni, majd a sze­ge­di busz­pá­lya­ud­va­ron, a for­gal­mi iro­dán dol­go­zók hív­tak csak a szá­má­ra men­tőt. A sér­tett az esés miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dást szenvedett.

A vád­lott, a vád­irat sze­rint, meg­sér­tet­te a KRESZ azon uta­sí­tá­sát, hogy a jármű veze­tő­je köte­les a jár­mű­vel azon­nal meg­áll­ni, és a bal­eset­ben meg­sé­rült sze­mély részé­re segít­sé­get nyújtani.

A vád­lott a nyo­mo­zás során beis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt, és köz­ve­tí­tői eljá­rást kért. Az ügyész­ség ezt az indít­ványt eluta­sí­tot­ta, mivel a bűn­cse­lek­mény jel­le­ge miatt úgy ítél­te meg, hogy a vád­eme­lés nem marad­hat el.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.