Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem óvta kislányát a fiatal anya – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szé­lyes égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett egy három­éves gyer­mek az édes­any­ja gon­dat­lan­sá­ga miatt egy Heves vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen. A főügyész­ség vádat emelt a 26 éves nővel szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az anya négy kis­ko­rú gyer­mek­ről gon­dos­ko­dott az élet­tár­sá­val közös lakás­ban, ahol sze­gé­nyes körül­mé­nyek között éltek. Az ingat­lan fűté­sét két régi típu­sú, fatü­ze­lé­sű vas­kály­ha biz­to­sí­tot­ta, melyek közül az egyik tavaly feb­ru­ár­ban meg­hi­bá­so­dott, mivel a tűz­tér fron­ti része átégett, és ott egy lyuk kelet­ke­zett. Ez elé az apa egy fém­le­mezt helye­zett, ám ez meg­fe­le­lő rög­zí­tés hiá­nyá­ban nem aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a meg­ra­kott kály­há­ból kicsap­has­sa­nak a lángok.

A folya­ma­to­san fenn­ál­ló veszély­hely­zet­tel az anya is tisz­tá­ban volt, de nem for­dí­tott rá kellő figyel­met, vál­to­zat­la­nul fűtöt­te a kály­hát, és attól nem tar­tot­ta távol a gyer­me­ke­it. Így tör­tén­he­tett meg, hogy tavaly, feb­ru­ár 12-én este – ami­kor a vád­lott a négy kicsi­vel tar­tóz­ko­dott a ház­ban – bekö­vet­ke­zett a tragédia.

Az alatt, míg a nő a mos­dó­ban volt a három éves kis­lá­nya a veszé­lyes kály­ha köze­lé­be került, és az abból kicsa­pó láng­nyel­vek gya­kor­la­ti­lag kör­be­fog­ták őt. A gyer­mek test­fe­lü­le­té­nek több mint egy­har­ma­da meg­égett, ami­nek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Fel­gyó­gyu­lá­sa hosszú időt vett igény­be, a sérü­lés nyo­ma­it egy éle­ten át kell viselnie.

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az anyát. A vád­ha­tó­ság arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re a vád­lot­tat, egy­ben a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.

A fotót a hely­szí­nen készí­tet­te a rendőrség.

a veszélyes kályha, ahol megégett a gyermek