Főoldal » Hírek » Nem sikerült békésen rendezni a konfliktust – letartóztatási indítvány - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta három férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik majd­nem tömeg­ve­re­ke­dést rob­ban­tot­tak ki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három elkö­ve­tő közül ket­ten egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt 2021. júli­us 17-én este meg­je­len­tek a sér­tet­tek turai ingat­la­ná­ban, majd az ott lakók­ra támad­tak. Annak során egy apát és a fiát is bán­tal­maz­ták, majd kere­ket oldottak.

A két táma­dó rövid idő múlva vissza­tért, de ekkor már közel har­minc fős tár­sa­ság gyűlt össze az ingat­lan előtt, amely vegye­sen a sér­tett és a két táma­dó rokon­sá­gá­ból állt. Az ellen­ér­de­kelt felek köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egymást.

Ekkor lépett fel az ügy har­ma­dik gya­nú­sí­tott­ja, aki az utcán mozgó tömeg­be lőtt gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­rel. Az össze­tű­zés­nek csak a hat­ha­tós rend­őri intéz­ke­dés vetett véget.

Egy nap múlva, szin­tén az esti órák­ban a leg­el­ső táma­dás­ban részt vett egyik gya­nú­sí­tott Turán meg­pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni ugyan­azt a sér­tet­tet, akit előző nap ingat­lan­ján meg­tá­ma­dott. A sér­tett ekkor gép­ko­csi­val közlekedett.

A gya­nú­sí­tott a kezé­ben lévő, fel­te­he­tő­leg gáz-riasztó fegy­ver­rel meg­pró­bál­ta betör­ni a sér­tett autó­já­nak jobb oldal­ab­la­kát. Miu­tán az nem sike­rült, a fegy­ver­rel egy lövést is leadott, majd elhagy­ta a helyszínt.

Az első napi táma­dó­kat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, továb­bá azt az embert, aki a más­na­pi ese­ményt is elkö­vet­te fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta mag a Gödöl­lői Rendőrkapitányság.

Az első napon a tömeg­be lövő elkö­ve­tőt szin­tén fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.