Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat a letartóztatásból a vitáját csontozó késsel rendező hentes- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Gyu­lai Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tát annak a szar­va­si fér­fi­nak az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Békés Megyei Főügyész­ség koráb­ban ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2019 nya­rán ittas álla­pot­ban, a kocs­mai nézet­el­té­ré­sét egy magá­nál tar­tott kés­sel úgy kíván­ta ren­dez­ni, hogy gyo­mor­tá­jé­kon szúr­ta a pul­tos nő élet­tár­sát, aki a fér­fit rend­re intet­te, miu­tán az a továb­bi kiszol­gá­lá­sá­nak a meg­ta­ga­dá­sát köve­tő­en hang­ját fel­emel­ve mél­tat­lan­ko­dott és fenye­ge­tő­zött. A meg­szúrt férfi éle­tét az ide­jé­ben meg­kez­dett, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A letar­tóz­ta­tás továb­bi fenn­tar­tá­sa miatt a vád­lott jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la – oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát – nem ítélt ala­pos­nak. Miu­tán a vád­lott cse­lek­mé­nye 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő továb­bá koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt már elítél­ték, a ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll. Ezért ese­té­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő ará­nyos, egy­ben szük­sé­ges kény­szer­in­téz­ke­dés­nek.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge tár­gyá­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.