Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat a magát élettársával kitartató férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tát egy 40 éves makói elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben. A fér­fit a Makói Járás­bí­ró­ság nem jog­erő­sen szá­mos bűn­cse­lek­mény mel­lett kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt - mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt - 7 év 6 hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

A férfi ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2017-ben meg­él­he­té­sét egyéb jöve­de­lem hiá­nyá­ban az élet­tár­sa által vég­zett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel­ből biz­to­sí­tot­ta. 2017 már­ci­u­sa és júni­u­sa között a sér­tett­nek a rend­sze­re­sen vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­ből leg­alább 600.000 forint bevé­te­le szár­ma­zott, amely­ből a ter­helt leg­alább 480.000 forin­tot meg­szer­zett. A férfi a vele közös ház­tar­tás­ban élő sér­tet­tet túl­nyo­mó­részt pénz­szer­zés érde­ké­ben rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, elő­for­dult, hogy a sér­tett kis­ko­rú gyer­me­ke­i­nek jelen­lé­té­ben áju­lá­sig verte. Miu­tán a sér­tett Auszt­ri­á­ban foly­tat­ta pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét, a vád­lott őt tele­fo­non azzal keres­te meg, hogy amennyi­ben nem jön haza vagy nem küldi haza az álta­la kere­sett pénzt, meg­öli a sér­tett gyer­me­ke­it. Ezzel össze­füg­gés­ben több­ször zak­lat­ta a sér­tett lányát is. A vád­lott a sér­tet­tel fenn­ál­ló élet­tár­si kap­cso­la­ta ide­jén agresszív visel­ke­dé­sé­vel, állan­dó feszült­ség­kel­tő maga­tar­tá­sá­val súlyos mér­ték­ben veszé­lyez­tet­te a sér­tett kis­ko­rú gyer­me­ke­i­nek testi, lelki és erköl­csi fej­lő­dé­sét. A ter­helt tagad­ta, hogy a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta volna és a pén­zét elvet­te volna.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és védő­je bűn­cse­lek­mény hiá­nya oká­ból tör­té­nő fel­men­tés végett fellebbezett.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Tör­vény­szék felül­vizs­gál­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak indo­kolt­sá­gát, és azt tovább­ra is fenn­tar­tot­ta. A vád­lott ezen dön­tés­sel szem­ben is fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ért­ve a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés hosszú tar­ta­má­ra figye­lem­mel vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Emel­lett a vád­lott erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esői minő­sé­ge, cse­lek­mé­nye­i­nek másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alat­ti – rész­ben foly­ta­tó­la­gos – elkö­ve­té­se miatt ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fokozott.

Az íté­lő­táb­la hatá­ro­za­tá­val a tör­vény­szék letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban hozott vég­zé­se vég­le­ges­sé vált. 

A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék hoz másod­fo­kú határozatot.