Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat az idős asszonyt kirabló kisújszállási férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Szol­no­ki Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se irán­ti indít­ványt eluta­sí­tó hatá­ro­za­tát. A 32 éves kis­új­szál­lá­si fér­fit a tör­vény­szék a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 7 év fegy­házb­üte­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott még 2014 júli­u­sá­ban az éjje­li órák­ban meg­je­lent az isme­ret­sé­gé­be tar­to­zó idős­ko­rú házas­pár kis­új­szál­lá­si házá­nál, ahová a kapun keresz­tül bemá­szott, majd a csa­lá­di ház zárt bejá­ra­ti ajta­ját benyom­ta. A zajra az idős, beteg házas­pár fel­éb­redt. A vád­lott egy éles fém­esz­köz­zel azon­nal a sér­tet­tek kész­pén­zét köve­tel­te. A fér­fi­val a vád­lott dula­ko­dott, melyet köve­tő­en a sér­tet­tek átme­ne­ti­leg a háló­szo­bá­ba vissza tud­tak húzód­ni. A beto­la­ko­dó férfi azon­ban a háló ajta­já­nak üve­gét kitör­te és a sér­tet­te­ket követ­te. Továb­bi rövid dula­ko­dást köve­tő­en a házas­pár fel­ha­gyott a véde­ke­zés­sel és a vád­lott részé­re 20.000 forint kész­pénzt adott át, aki ezt köve­tő­en a ház­ból távo­zott. A vád­lott nem ismer­te be cse­lek­mé­nye elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert elle­ne a vád­lott és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letartóztatását.

A vád­lott védő­je ezt köve­tő­en a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sé­re és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­ványt ter­jesz­tett elő, melyet a tör­vény­szék eluta­sí­tott. Ezen dön­tés­sel szem­ben a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zés­sel élt.

Az íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség azon állás­pont­já­val, mely sze­rint a nem jog­erő­sen kisza­bott 7 év sza­bad­ság­vesz­tés a vád­lott ese­té­ben meg­ala­poz­za a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lyét, eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel az elér­ni kívánt célok nem biz­to­sít­ha­tók, ezért a tör­vény­szék a tör­vény­nek meg­fe­le­lő­en uta­sí­tot­ta el a védő indítványát.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban az íté­lő­táb­la vég­le­ges dön­tést hozott, míg az első­fo­kú íté­let elle­ni fel­leb­be­zé­se­ket a Szol­no­ki Tör­vény­szék bírál­ja el.