Főoldal » Hírek » Nem találta meg a kasszát, végül csak kólát lopott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy közép­ko­rú férfi ellen, aki tavaly nyá­ron betört egy sze­ge­di vendéglátóhelyre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us 8. nap­ján, a haj­na­li órák­ban hideg­vá­gók­kal fel­sze­rel­kez­ve meg­je­lent egy helyi ital­mé­rés­nél. Az épü­let falát kibont­va beju­tott az üzlet­he­lyi­ség­be, és ott keres­ni kezd­te annak bevé­te­lét. Az üzlet­ben elrej­tett, mint­egy 60.000 forint­nyi kész­pénzt végül nem talál­ta meg, azon­ban a kuta­tás köz­ben három üveg sört is lelö­kött a pult­ról, majd mind­ezek után két dobo­zos kólát magá­hoz véve távozott.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.