Főoldal » Hírek » Nem tarthat kutyát az állatkínzó nő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól azt a 42 éves Nóg­rád megyei nőt, aki mél­tat­lan körül­mé­nyek között tar­tot­ta kutyáját.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2020 novem­be­ré­ben állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mert a nő úgy tar­tot­ta 6 év körü­li keve­rék kutyá­ját, hogy az lánc­cal volt meg­köt­ve és nyak­örv híján a lánc bele­nőtt az állat húsá­ba. Emel­lett a gazda az ebet nem oltat­ta, élel­me­zé­sé­ről, ita­tá­sá­ról nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en, mene­dé­ket nem biz­to­sí­tott szá­má­ra. A kutyát meg­pró­bál­ta­tá­sai után egy állat­men­tő ala­pít­vány vette gondozásába.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a nőt 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A bün­te­tő­bí­ró­ság íté­le­tét köve­tő­en az ügy pol­gá­ri úton foly­ta­tó­dott. A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a nő ellen, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt az ebtar­tás­tól, mert az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat, a jó gazda gon­dos­sá­gá­nak köve­tel­mé­nye­it meg­szeg­te, ezért alkal­mat­lan a kutyatartásra.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ér­tett, és a nőt két évre eltil­tot­ta az állat­tar­tás­tól. A dön­tést a nő és az ügyész­ség is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.