Főoldal » Archív » Nem tartott sokáig a portyázás

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két kapos­vá­ri férfi ellen, akik közül az egyik több­szö­rös vissza­eső­ként gya­kor­lott volt a ház­be­tö­ré­sek­ben.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször elítélt 34 éves férfi bün­tet­len elő­éle­tű 27 éves tár­sá­val 2018 novem­be­ré­ben egy bérelt autó­val a Kapos­vár köze­li tele­pü­lé­se­ket jár­ták olyan ingat­la­nok fel­tö­ré­se cél­já­ból, ahol a tulaj­do­no­sok nem tar­tóz­kod­tak ott­hon.

A vád­lot­tak Baté köz­ség­ben halad­va ész­lel­ték, hogy az egyik ház­ban az esti idő­pont elle­né­re nem ég a vilá­gí­tás. A kocsit az ingat­lan­tól távo­labb leál­lí­tot­ták, majd a nyi­tott kapun keresz­tül a ház bejá­ra­ti ajta­ját a II. rendű vád­lott berúg­ta. A sér­tett ott­ho­ná­ban mind­két vád­lott érté­kek után kuta­tott, végül kész­pénzt hoz­tak el több mint 350.000-Ft összeg­ben.

Két nap­pal később a fér­fi­ak Kapos­vár egyik elő­vá­ro­si részé­ben autóz­tak szin­tén egy olyan csa­lá­di házat keres­ve, ahol nin­cse­nek ott­hon a házi­ak. Ez alka­lom­mal a vád­lot­tak a kisze­melt ingat­lan­ból ugyan­csak az ajtót betör­ve majd­nem 100.000-Ft érték­ben vit­tek el éksze­re­ket.

Az ügyész­ség I. rendű vád­lot­tal szem­ben – aki jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti - fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, míg bün­tet­len elő­éle­tű tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indít­vány.