Főoldal » Hírek » Nem tért jó útra a fiatal férfi, még a gyámhivatali ügyintézőre is rátámadt – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki min­den konf­lik­tu­sát erő­szak­kal és fenye­ge­tő­zés­sel oldot­ta meg. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott - aki erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már a fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zát, illet­ve fel­nőtt­ként a bör­tönt is meg­jár­ta - 2023 janu­ár­já­ban, a mar­ca­li busz­ál­lo­má­son bán­tal­maz­ta barát­nő­je hara­go­sát, akit meg­rú­gott és meg­ütött, mert sze­rin­te tisz­te­let­le­nül bánt sze­rel­mé­vel. A vád­lott 2023 júli­u­sá­ban is köz­te­rü­le­ten került konf­lik­tus­ba egy másik sér­tet­tel, akit azért ütöt­te meg, mert az szólt neki, hogy ne hall­gas­son olyan han­go­san zenét.

Sőt a férfi egy későb­bi talál­ko­zá­suk során újra neki­tá­madt a sér­tett­nek, akire azért hara­gu­dott, mert a koráb­bi eset­ről beszá­molt a rend­őr­sé­gen. A sér­tett a bán­tal­ma­zás után beme­ne­kült egy szo­ci­á­lis intéz­mény­be, ahol a segít­sé­gé­re siető csa­lád­se­gí­tő meg­kí­sé­rel­te lecsi­tí­ta­ni a vád­lot­tat, aki erre élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te őt.

A vád­lott nem­csak ekkor került össze­tű­zés­be köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mé­lyek­kel, ugyan­is ami­kor a kis­ko­rú barát­nő­jé­nek elren­del­ték az átme­ne­ti neve­lés­be véte­lét, több alka­lom­mal bement az ille­té­kes hiva­tal­ba, és meg­fe­nye­get­te az ügy­in­té­ző­ket, hogy szün­tes­sék meg a gyer­mek­vé­del­mi intéz­ke­dést, illet­ve enge­dé­lyez­zék, hogy a kis­ko­rú lánnyal házas­sá­got kössön.

A mar­ca­li nyo­mo­zók végül 2023 szep­tem­be­ré­ben őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat, aki később ügyé­szi indít­vány alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.