Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem tetszett a lassú ügyintézés, vádemelés lett belőle - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy idős sér­tett­re támadt, mert las­sú­nak talál­ta az ügyintézést. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2022 máju­sá­ban Pécsett, egy biz­to­sí­tó tár­sa­ság ügy­fél­szol­gá­la­tán akar­ta intéz­ni ügye­it. Mivel az iro­dá­ban egy­szer­re csak egy sze­mély tar­tóz­kod­ha­tott, ezért a férfi az utcán vára­ko­zott, miköz­ben bent a 74 éves moz­gás­kor­lá­to­zott sér­tett intéz­te ügyeit.

A vád­lott miköz­ben az utcán vára­ko­zott, elkez­dett kia­bál­ni egy isme­ret­len járó­ke­lő­vel, akin maszk volt, hogy miért vise­li azt, mivel az már nem kötelező.

Ezt köve­tő­en a vád­lott beron­tott az ügy­fél­szol­gá­la­ti iro­dá­ba és szá­mon kérte az ügy­in­té­zőt, hogy mikor fog sorra kerülni.

Az idős sér­tett a vád­lott­ra szólt, hogy men­jen ki, és hagy­ja az ügy­in­té­zőt végez­ni a mun­ká­ját. Ekkor a vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, a szé­ken ülő idős fér­fit a szék­kel együtt fel­dön­töt­te, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet test­szer­te több alka­lom­mal meg­ütöt­te, meg­rúg­ta. Az ügy­in­té­ző meg­pró­bál­ta a vád­lot­tat lehúz­ni a sér­tett­ről, azon­ban nem járt siker­rel, ezért az utcán kért segítséget.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a sér­tett korá­ra tekin­tet­tel a könnyű testi sér­tés bűn­cse­lek­mény minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.