Főoldal » Hírek » Nem tetszett a válasz, ezért szájba rúgta a férfit - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves férfi ellen zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A férfi éjjel a váló­fél­ben lévő fele­sé­ge csa­lá­di házá­ban egy fér­fit fele­lős­ség­re vont, majd választ köve­tő­en száj­ba rúgta. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus ele­jén, éjjel, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen a váló­fél­ben lévő fele­sé­ge házá­ban meg­lá­tott egy fér­fit. Meg­kér­dez­te tőle, hogy mit keres ott. A férfi azt mond­ta, hogy test­vé­re­i­vel fes­tet­ték a lakást és pakol­ták a búto­ro­kat, ami meg­fe­lelt a való­ság­nak. Arra a kér­dés­re, hogy mind­ezt miért éjsza­ka végez­ték, azt vála­szol­ta, hogy azért, mert ők nap­köz­ben mun­ka­he­lyü­kön dolgoznak.

A fél­té­keny vád­lott ezt nem hitte el, azzal fenye­get­te meg a fér­fit, hogy ne mer­jen a fele­sé­ge, ille­tő­leg a csa­lád­ja köze­lé­be menni, mert meg­öli. Ezután pedig az elő­szo­bá­ban az ágy szé­lén ülő sér­tet­tet száj­ba rúgta, majd ismé­tel­ten ölés­sel fenye­get­te, és távozott.

A vád­lott nem nyu­go­dott meg, novem­ber hónap­ban több alka­lom­mal elment a sér­tett férfi házá­hoz, és min­den egyes eset­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy megöli.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, az ajak és a száj­üreg nyílt sebé­vel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, zak­la­tás vét­sé­ge, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.