Főoldal » Archív » Nem tetszett az ítélet – tört, zúzott a bíróságon

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 45 éves, már más ügy­ből kifo­lyó­lag fegy­ház bün­te­té­sét töltő férfi ellen.

A vád­lot­tal szem­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság 2015. novem­ber 25. nap­ján hir­det­te ki íté­le­tét a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt lefoly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás­ban. Ami­kor a vád­lott meg­hal­lot­ta a bün­te­tést, azt súlyos­nak tar­tot­ta és úgy adott han­got véle­mé­nyé­nek, hogy a tár­gya­lás rend­jét meg­za­var­va, több­ször is a dön­tést indo­ko­ló bíró sza­vá­ba vágott. A tör­tén­tek miatt a bíró uta­sí­tot­ta a vád­lot­tat kísé­rő bör­tön­őrt, hogy a fér­fit vezes­se ki a tár­gya­ló­te­rem­ből.

Ami­kor a fegy­őr a vád­lot­tal a tár­gya­ló­te­rem ajta­ja felé indult, a fog­va­tar­tott egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­ra­ga­dott és a föld­höz csap­va össze­tört egy szé­ket. A bör­tön­őr az egyre agresszí­veb­bé váló, a tár­gya­ló­te­rem beren­de­zé­si tár­gya­it rug­do­só vád­lot­tat meg akar­ta fékez­ni, aki ekkor könyök­kel hátra ütött, de az ütést a fegy­őr­nek sike­rült elhá­rí­ta­nia. Ami­kor a bör­tön­őr nem kis erő­fe­szí­té­sek árán kive­zet­te a fér­fit a tár­gya­ló­te­rem­ből, a vád­lott a bíró­sá­gi folyo­són foly­tat­ta tovább agresszív visel­ke­dé­sét. A fegy­őr­nek végül csak az idő­köz­ben hely­szín­re hívott kol­lé­gá­i­val sike­rült meg­fé­kez­nie a dühön­gő embert.

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben.

Szol­nok, 2016. szep­tem­ber 23.

Dr. Varga Árpád

főügyész

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye

szek-i szek-ii Kép 01