Főoldal » Hírek » Nem tudott várni a zöldre, letörte a sorompót - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki a piros jel­zés elle­né­re a vas­úti keresz­te­ző­dé­sen áthajtott.

A vád­lott férfi 2020 októ­be­ré­ben Pécsett vezet­te a mun­kál­ta­tó­ja teher­gép­ko­csi­ját, ami­kor az egyik vas­úti átjá­ró előtt meg­állt, mivel a fény­so­rom­pó piros jel­zést adott.

A férfi néhány per­cig vára­ko­zott, majd úgy dön­tött, hogy nem várja meg a készü­lék jel­zé­sé­nek zöld­re vál­tá­sát, ezért elő­ször meg­előz­te az előt­te vára­ko­zó gép­ko­csi­kat, majd kike­rül­te a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lon lévő fény­so­rom­pót, majd ezután meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a másik olda­lit is, azon­ban ekkor figyel­met­len­sé­ge foly­tán azt letör­te az autójával.

A sofőr cse­lek­mé­nyét köve­tő­en a teher­gép­ko­csi­val fél­re­állt, azon­ban ezt köve­tő­en a hely­szín­ről eltá­vo­zott anél­kül, hogy a bal­ese­tet beje­len­tet­te volna.

A sofőr a cse­lek­mé­nyé­vel a vas­úti átjá­ró­hoz érke­ző más autó­ve­ze­tők és uta­sa­ik éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te, ugyan­is a vas­úti átjá­ró nem nyúj­tot­ta az attól elvár­ha­tó biztonságot.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.