Főoldal » Archív » Nem tudta feldolgozni a szakítást: összeverte a barátnőjét

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat egy 40 éves mis­kol­ci fér­fi­val szem­ben, aki még idén feb­ru­ár 8-án az esti órák­ban az utcán bán­tal­maz­ta volt barátnőjét. 

A vád­lott és a sér­tett viha­ros, konf­lik­tu­sok­kal ter­helt pár­kap­cso­la­ta 2016. szil­vesz­te­rén sza­kadt meg, azon­ban mind­ket­ten nehe­zen dol­goz­ták fel a tör­tén­te­ket. Több­ször pró­bál­koz­tak a békü­lés­sel, azon­ban az ilyen talál­ko­zá­sok álta­lá­ban vesze­ke­dés­sel, tett­le­ges­ség­gel végződtek.

A vád­bé­li idő­ben a vád­lott és volt párja Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban vélet­le­nül talál­koz­tak, szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, majd a vád­lott a nőt több alka­lom­mal, ököl­lel fejen ütöt­te, meg­tép­te a haját, végül a sér­tett mobil­te­le­fon­ját elvet­te és a készü­lé­ket a föld­höz vágta, mely­nek követ­kez­té­ben a tele­fon kijel­ző­je betört, illet­ve a készü­lék meg is hajlott. 

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg tele­fon­já­ban 120 ezer Ft ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett. A gya­nú­sí­tott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen. 

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, vala­mint a sér­tett által elő­ter­jesz­tett magán­in­dít­vány­ra tekin­tet­tel könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.