Főoldal » Archív » Nem tudta megtéríteni a kárt a bizományos, ezért vádat emeltek ellene

2009 decem­be­ré­ben a vád­lott és fele­sé­ge 250.000,- forint­nyi érték­ben vet­tek át bizo­má­nyo­si érté­ke­sí­tés­re köny­ve­ket, DVD leme­ze­ket, egyéb kiad­vá­nyo­kat Haj­dú­szo­bosz­lón. 2010-ben az eladás­ból szár­ma­zó pénz­összeg­gel nem szá­mol­tak el, hanem azt jog­ta­la­nul eltulajdonították.
A bün­te­tő­el­já­rás során az elkö­ve­tők vál­lal­ták, hogy az oko­zott kárt meg­té­rí­tik, és ahhoz a sér­tett is hoz­zá­já­rult, ezért a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség 2014 már­ci­u­sá­ban az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. Ennek során a bizo­má­nyo­si érté­ke­sí­tést vál­la­ló fér­fi­nek és nőnek fél év alatt kel­lett volna rész­le­tek­ben a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kárt meg­té­rí­te­nie. Jóvá­té­te­lü­ket meg­kezd­ték, de csak két hóna­pig fizet­tek, majd azt vál­lal­ták, hogy 1 év alatt kisebb havi összeg­ben teljesítenek.
Miu­tán a köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra nyit­va állt 6 hónap ered­mény­te­le­nül eltelt, de szá­mí­ta­ni lehe­tett az elkö­ve­tők ígé­re­te sze­rin­ti tel­jes kár­meg­té­rí­tés­sel, ezért a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség 1 évi idő­tar­tam­ra 2014 októ­be­ré­ben a vád­eme­lést mind­ket­tő­jük­kel szem­ben elhalasztotta.
A vád­ha­lasz­tás sem hozta meg azon­ban a kívánt ered­ményt, mert annak lejár­tá­ig az álta­luk oko­zott kár­ból mint­egy 104.000,- Ft-nyi maradt. Idő­köz­ben a fele­ség elha­lá­lo­zott, ezért a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat, s indítványozta,hogy a bíró­ság bocsás­sa próbára.

Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.30.