Főoldal » Hírek » Nem úgy működött ahogy várta, ezért szétverte az autómosót - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben meg­ron­gált egy autómosót. 

A vád sze­rint a vád­lott 2022. júli­us 19-én, reg­gel, Sze­ren­csen autó­val beállt egy önki­szol­gá­ló autó­mo­só­ba azért, hogy a jár­mű­vet lemos­sa. A pénz­ér­me bedo­bá­sát köve­tő­en azon­ban az autó­mo­só beren­de­zés nem a vád­lott által kivá­lasz­tott prog­ra­mon műkö­dött, ezért a férfi dühé­ben, a kezé­ben tar­tott mosó­lán­dzsá­val ráütött az autó­mo­só keze­lő­pa­nel­jé­re, ami­nek követ­kez­té­ben a panel üvege betört. A vád­lott miu­tán ily módon leve­zet­te a dühét, egy­sze­rű­en átállt az autó­mo­só egy másik állá­sá­ra és lemos­ta az autóját.

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel 852.000 forint kárt oko­zott, amely a nyo­mo­zás során nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ren­csi Járásbíróságnak.