Főoldal » Archív » Nem vásárolni, hanem kábítószert eladni ment az áruházba

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sá­ra tett indít­ványt, akik 2019. év során, és 2020. janu­ár köze­pé­ig rend­sze­re­sen árul­tak kábí­tó­szert Tatabányán. 

Az indít­vány sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő három férfi rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert Tata­bá­nya terü­le­tén. Az egyik tata­bá­nyai férfi 2020. janu­ár 16-át meg­elő­ző­en 150.000 forin­tért a nyak­lán­cát elad­ta egy másik fér­fi­nak azért, hogy a vétel­áron kábí­tó­szert vásá­rol­jon. A nyak­lánc átvé­te­lét köve­tő­en a vevő egy isme­ret­len sze­mélyt bízott meg azzal, hogy a kábí­tó­szert szál­lít­sa le a lán­cot eladó férfi lakására.

A nyak­lán­ca vétel­árán kábí­tó­szert vásár­ló férfi 2020. janu­ár 16-án, a déli órák­ban papír­zacs­kó­ban vitt be kábí­tó­szert egy tata­bá­nyai áru­ház­ba, azt az egyik eladó­nak 34.000 forin­tért elad­ta, ame­lyet köve­tő­en a fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság elfogta.

A nyo­mo­zó ható­ság egy har­ma­dik férfi autó­já­ból és gará­zsá­ból fehér port fog­lalt le, ez a férfi is rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert. A papír­zacs­kó­ban kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő, vala­mint a fehér port bir­tok­ló fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sát ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság 2020. janu­ár 17-én ren­del­te el, majd 2020. május 17-ig meghosszabbította.

A nyo­mo­zó ható­ság néhány nap múlva elfog­ta azt a fér­fit is, aki a nyak­lán­cot meg­vá­sá­rol­ta, és az isme­ret­len sze­mélyt a kábí­tó­szer leszál­lí­tá­sá­val meg­bíz­ta, ennek a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2020. janu­ár 24-én ren­del­te el, amely­nek határ­ide­jét 2020. május 24-ig meghosszabbította.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak újabb két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát, mert fenn áll a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszélye.