Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Nem vásárolni, lopni járt a boltba – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2023 ápri­li­sá­ban két egy­mást köve­tő nap is lopott egy szi­get­vá­ri üzlet­ben.

A vád sze­rint a 33 éves vád­lott 2023. ápri­lis 23-án, dél­után bement egy szi­get­vá­ri üzlet­be és kihasz­nál­va azt, hogy a pénz­tár­nál éppen nem tar­tóz­ko­dott senki, a kasszá­ból pénzt vett ki, majd távo­zott. Néhány perc múlva vissza­tért és a pénz­tár­gép alat­ti szek­rény­ben elhe­lye­zett doboz­ból egy köteg bank­je­gyet vett el és egy mobil­te­le­font is magá­hoz vett.

A férfi más­nap kora dél­után vissza­ment az üzlet­be és ismét kész­pénzt vett el a kasszá­ból.

A vád­lott össze­sen 240.000 forint kárt oko­zott az üzlet­nek, ami nem térült meg.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit és vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zést hoz­zon az ügy­ben és a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A fel­vé­te­len az ápri­lis 23-i cse­lek­mény lát­ha­tó.