Főoldal » Hírek » Nem viselt szájmaszkot, garázdaság lett belőle - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 48 éves nő ellen, aki a bolt­ban nem akart száj­masz­kot visel­ni, és ami­kor rászól­tak, össze­ve­szett az eladókkal.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a ter­helt 2020 szep­tem­be­ré­ben egy győri élel­mi­szer­üz­let­be ment be vásá­rol­ni száj­maszk nélkül.

A dol­go­zók szól­tak neki, hogy tegyen fel masz­kot, de erre a vád­lott nem volt haj­lan­dó, sőt kia­bál­ni kez­dett az eladók­kal. Ekkor közöl­ték a ter­helt­tel, hogy így nem fog­ják kiszol­gál­ni, mire ő egy 2000,- Ft-os bank­je­gyet dobott a pénz­tár­sza­lag­ra, majd a kivá­lasz­tott ter­mé­kek­kel távo­zott a boltból.

A sza­bály­ta­lan fize­tés miatt az üzlet­ve­ze­tő az utcán a vád­lott után ment és a kerék­pár­ját meg­fog­va pró­bál­ta a ter­hel­tet vissza­tar­ta­ni, mire a vád­lott elkap­ta a sér­tett nya­kát és meg is karmolta.

A vád­lott ellen az ügyész­ség garáz­da­ság miatt emelt vádat. Vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.