Főoldal » Hírek » Nem viselték a maszkot, majd sértegették az intézkedő rendőröket- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 46 éves férfi és 45 éves fele­sé­ge ellen, akik sér­te­get­ték a velük szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt, és katonákat.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 46 éves férfi és a 45 éves nő 2020 novem­be­ré­ben (az isko­la­be­zá­rást köve­tő­en pár nap­pal) Győr­ben, a köz­te­rü­le­ten nem visel­tek masz­kot, ami­ért az együtt jár­őrö­ző rend­őr és két hon­véd iga­zol­tat­ta őket.

Az iga­zol­ta­tás során a ter­hel­tek fleg­mán, agresszí­ven visel­ked­tek, nem vol­tak haj­lan­dók fel­ven­ni a masz­kot, majd szi­dal­maz­ni kezd­ték a velük szem­ben intéz­ke­dő­ket, trá­gár sza­vak­kal ille­ték őket.

Mivel a becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek hasz­ná­la­tá­ra a jár­őrök hiva­ta­los eljá­rá­sa alatt került sor, ezért a cse­lek­mény köz­vád­ra üldö­zen­dő, így az ügyész­ség a ter­hel­tek ellen - a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó­an - három rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Velük szem­ben egy év hat hó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.