Főoldal » Archív » Nem volt „malacuk” a malactolvajoknak

A Bajai Járá­si Ügyész­ség dolog elle­ni erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a biz­ton­sá­gi őrt, aki tavaly ápri­lis­ban egy tata­há­zai ser­tés­te­lep­ről a kerí­té­sen át húsz kilo­gram­mos mala­co­kat ado­ga­tott ki tol­vaj társának.

A huszon­nyolc éves ruzsai férfi biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott egy tata­há­zai ser­tés­te­le­pen, ahol a fel­ada­ta a ser­té­sek őrzé­se volt. A vád­lott és ötven éves kele­bi­ai társa meg­ál­la­po­dott abban, hogy a ser­tés­te­lep­ről mala­co­kat lop­nak el. A meg­ál­la­po­dás sze­rint a mala­co­kat a biz­ton­sá­gi őr vád­lott a jár­őrö­zé­se ide­jén kiad­ja a kerí­tés túl­ol­da­lán vára­ko­zó tár­sá­nak, aki a mala­co­kat elszál­lít­ja, elad­ja és a vétel­áron megosztoznak.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb vád­lott 2017. ápri­lis 7-én reg­gel­től huszon­négy órás őrző-védő, porta- és jár­őr­szol­gá­la­tot látott el. A meg­be­szél­tek alap­ján az idő­sebb vád­lott az esti órák­ban oda­állt egy pla­tós teher­jár­mű­vel és egy után­fu­tó­val a ser­tés­te­lep­hez. Fia­ta­labb társa az ólak­ban tar­tott húsz kilo­gram­mos, „magyar lapály” faj­tá­jú mala­cok­ból har­minc­egy pél­dányt a telep hátsó kerí­té­sét lenyom­va kiado­ga­tott a tár­sá­nak. Hat nap múlva a tele­pen ismét a fia­ta­labb vád­lott „őrkö­dött” és a tol­vaj páros min­dent ugyan­úgy csi­nált, mint előző alka­lom­mal; ekkor is har­minc­egy mala­cot vit­tek el.

A lopott mala­co­kat az idő­sebb vád­lott elad­ta és a vétel­ár­ból 100.000 forin­tot átadott fia­ta­labb tár­sá­nak. A hat­van­két malac érté­ke 1.127.000 forint volt. A szö­vet­ke­zet­nek oko­zott kár nem térült meg. A lopást övid időn belül fel­fe­dez­ték, ráadá­sul egy tér­fi­gye­lő kame­ra is rög­zí­tet­te a malac­szál­lí­tó jármű moz­gá­sát és így  a vád­lot­tak lebuktak.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő két fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Velük szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és azt indít­vá­nyoz­za, hogy a sér­tett­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze őket a bíró­ság. A bün­tet­len elő­éle­tű tol­va­jok ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.