Főoldal » Hírek » Nem volt védettségi igazolványa, de volt fegyvere - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. A férfi egy mis­kol­ci szó­ra­ko­zó­hely­re akart bejut­ni, de a biz­ton­sá­gi őrök elküld­ték, mert nem volt védett­sé­gi iga­zol­vánnyal, ezért meg­ölés­sel fenye­get­te őket és gáz-riasztó fegy­ve­ré­vel rájuk lőtt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us köze­pén, éjsza­ka, tíz fős tár­sa­ság­gal meg­ér­ke­zett egy Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban lévő szó­ra­ko­zó­hely­re. A biz­ton­sá­gi őrök nem enged­ték be, mivel nem volt védett­sé­gi iga­zol­vá­nya. A férfi emi­att fel­há­bo­ro­dott, ordí­to­zott, mire bará­tai elvit­ték a par­ko­ló­ba azért, hogy elmen­je­nek. A vád­lott azon­ban az autó­ból hir­te­len kiszállt, oda­ment a szó­ra­ko­zó­hely hátsó kert­he­lyi­sé­gé­hez, és az ott tar­tóz­ko­dó embe­rek, vala­mint a biz­ton­sá­gi őrök felé azt kia­bál­ta, hogy megöl min­den­kit. Ezután elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét, és a biz­ton­sá­gi őrök irá­nyá­ba lőtt.

A cse­lek­mény során sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a gáz-riasztó fegy­ver egy­ide­jű elkobzásával.