Főoldal » Hírek » Nemcsak gyógyszert vitt a patikából - videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a nőt, aki egy szi­get­vá­ri gyógy­szer­tár­ból elvitt egy ott­fe­lej­tett pénztárcát. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2022. novem­ber 30-án egy szi­get­vá­ri gyógy­szer­tár­ban vásá­rolt. A vásár­lás befe­je­zé­se után pénz­tár­cá­ját a kiszol­gá­ló ablak előt­ti pul­ton felej­tet­te.  A vád­lott a sér­tett távo­zá­sa után lépett az ablak­hoz, ahol ész­re­vet­te a pul­ton felej­tett pénz­tár­cát. Vásá­rolt, majd a sér­tett pénz­tár­cá­ját is magá­hoz vette és azzal együtt távo­zott a pati­ká­ból. A vád­lott cse­lek­mé­nye lopás vét­sé­gé­nek minősül.

A pénz­tár­cá­ban 27.200 forint kész­pénz, sze­mé­lyes okmá­nyok és bank­kár­tya vol­tak. Az elkö­ve­tő a tár­cá­ból kivet­te a kész­pénzt, a tár­cát pedig egyik hoz­zá­tar­to­zó­ja –aki nem tudott arról, hogy a tárca lopott- egy köze­li üzlet­ben talált tárgy­ként leadta.

Az elkö­ve­tő nő bün­tet­len elő­éle­té­re, beis­me­rő val­lo­má­sá­ra és arra figye­lem­mel, hogy a lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült, az ügyész­ség vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.

A vide­ón a gyógy­szer­tár biz­ton­sá­gi kame­rá­já­nak a cse­lek­ményt rög­zí­tő fel­vé­te­le látható.