Főoldal » Archív » Német embercsempészek bíróság előtt

A Békés Megyei Főügyész­ség több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 3 napon belül bíró­ság elé állí­tott egy német állam­pol­gár­sá­gú házas­párt, akik két iráni állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez.

Az eset előz­mé­nye, hogy a két iráni állam­pol­gár­sá­gú férfi koráb­ban már két alka­lom­mal meg­kí­sé­rel­te a magyar állam­ha­tárt Romá­nia felől okmá­nyok nél­kül, meg nem enge­dett módon, a „zöld­ha­tá­ron” átlép­ni, azon­ban őket 2017. júni­us 21., majd júli­us 22. nap­ján a a rend­őrök elfog­ták és vissza­ad­ták  a román határ­ren­dé­sze­ti szer­vek­nek.

Leg­utób­bi átadá­su­kat köve­tő­en az iráni állam­pol­gá­rok Arad­ra utaz­tak, egy hotel­ben meg­száll­tak, ahon­nan az egyi­kő­jük tele­fo­non fel­hív­ta Német­or­szág­ban élő nagy­nén­jét és segít­sé­get kért tőle a Nyugat-Európába jutás­hoz. A nagy­né­ni ebbe bele­egye­zett, beavat­ta fér­jét is, majd sze­mély­gép­ko­csi­val Arad­ra utaz­tak, ahol a hotel­ben meg­be­szél­ték a rész­le­te­ket. Ter­vük­nek meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tak a 2017. júli­us 28. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka folya­mán a magyar-román határ köze­lé­be szál­lí­tot­ták a két fér­fit, akik Bat­to­nya kör­ze­té­ben a „zöld­ha­tá­ron” átlép­ték a határt, míg a vád­lot­tak német állam­pol­gár­ként legá­li­san, a határ­át­ke­lő­hely­nél tet­ték ezt meg. A határt elhagy­va, a vád­lot­tak Magyar­or­szág terü­le­tén fel­vet­ték autó­juk­ba a két iráni állam­pol­gárt és Buda­pest felé indul­tak. Nem sok­kal ezt köve­tő­en a Bat­to­nyai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei 2017. júli­us 28-án a haj­na­li órák­ban a Battonya-Mezőhegyes közöt­ti köz­úton ellen­őr­zés alá von­ták a sze­mély­gép­ko­csit és a benne ülő sze­mé­lye­ket, a két vád­lot­tat és a két iráni állam­pol­gárt.

A Békés Megyei Főügyész­ség az 52 éves nőt és az 57 éves fér­fit több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vasár­nap bíró­ság elé állí­tot­ta. A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben 1 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, 3 évre kiuta­sí­tot­ta őket Magyar­or­szág terü­le­té­ről, elko­boz­ta a bűn­cse­lek­mény esz­kö­zé­ül hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit, vala­mint köte­lez­te őket a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re. A bíró­ság íté­le­te ellen a vád­lot­tak és védő­ik az elkob­zás elren­de­lé­sé­nek mel­lő­zé­se érde­ké­ben fel­leb­bez­tek, így az nem jog­erős.