Főoldal » Archív » Nemlétező állást hirdetett

Egy férfi 2012. novem­be­ré­ben egy inter­ne­tes olda­lon valót­lan tar­tal­mú, kül­föl­di mun­ka­le­he­tő­sé­get hir­de­tett, majd ügy­in­té­zés, úti­költ­ség, illet­ve szál­lás­költ­ség címén 31.100,- Ft és 61.900,- Ft közöt­ti össze­gek átuta­lá­sát kérte a bank­szám­lá­já­ra. A csaló meg­té­vesz­tet­te a sér­tet­te­ket, mivel a kül­föl­di mun­ka­le­he­tő­ség biz­to­sí­tá­sa nem állt szán­dé­ká­ban, és annak meg­szer­ve­zé­sé­re reá­lis lehe­tő­sé­ge sem volt. A férfi össze­sen 13 sér­tet­tet vert át, a szám­lá­já­ra érke­ző pénzt fel­vet­te és magá­ra köl­töt­te.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye