Főoldal » Archív » Nemlétező áruval kereskedett - a Somogy Megyei Főügyészség sajtókötleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki az inter­ne­ten nem­lé­te­ző áru­kat akart eladni.

A vád­lott 2014. janu­ár és 2015. janu­ár közöt­ti idő­ben az inter­ne­ten külön­bö­ző – több­nyi­re szá­mí­tás­tech­ni­kai cik­kek­re sza­ko­so­dott – keres­ke­dői olda­la­kon több­fé­le szá­mí­tás­tech­ni­kai ter­mék eladá­sát hir­det­te meg, anél­kül, hogy azok­kal tény­le­ge­sen ren­del­ke­zett volna. A hir­de­té­sek­re az ország külön­bö­ző része­i­ből jelent­kez­tek a vevők, akik a nem­lé­te­ző áruk ellen­ér­té­két a vád­lott szám­lá­já­ra átutal­ták. A pénzt a vád­lott min­den eset­ben a szám­lá­ról levet­te és fel­él­te, azon­ban a vevők­nek a kívánt ter­mé­ke­ket nem küld­te meg, a vétel­árat sem fizet­te vissza.

A férfi így össze­sen 13 sze­mélyt káro­sí­tott meg, akik 5.000 forint­tól 11.500 forin­tig ter­je­dő­en, össze­sen 96.000 forin­tot fizet­tek a vádlottnak.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től való eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.

Kapos­vár, 2016. októ­ber 10.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

2016. 10. 10. Somogy