Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nemlétező befolyásával üzérkedett – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en hely­ben­hagy­ta az íté­le­tet abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi pén­zért valót­la­nul egy bün­te­tő­el­já­rás meg­szün­te­té­sé­nek elin­té­zé­sét ígér­te.  

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit és tár­sát a NAV költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás­ban hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. A vád­lott több­ször emlí­tet­te – hami­san – a tár­sá­nak, hogy olyan kap­cso­la­ta van, amely­nek segít­sé­gé­vel el tudja intéz­ni, hogy az ügyész meg­szün­tes­se a bün­te­tő­el­já­rást 10.000 € összeg elle­né­ben. Társa elzár­kó­zott az aján­lat­tól, azt vissza­uta­sí­tot­ta, beszél­ge­té­sü­ket pedig rögzítette.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki a befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben, és 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.