Főoldal » Hírek » Nemlétező elektronikai termékekkel kereskedett - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki magát egy tele­fo­nos szol­gál­ta­tó cég alkal­ma­zott­já­nak kiad­va csalt ki pénzt a sértettektől.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. feb­ru­ár és 2020 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban magát egy tele­fo­nos szol­gál­ta­tó cég alkal­ma­zott­já­nak adta ki. Ennek során elekt­ro­ni­kai ter­mé­kek ked­vez­mé­nyes áron tör­té­nő meg­vá­sár­lá­sá­ra tett aján­la­tot az isme­ret­sé­gi köré­ben, majd az aján­la­tot elfo­ga­dó sér­tet­tek­től külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket vett át az álta­la kínált és a sér­tet­tek által kivá­lasz­tott ter­mé­kek vétel­ára fejében.

A nő tény­le­ge­sen nem állt a szol­gál­ta­tó cég alkal­ma­zá­sá­ban, az álta­la kínált ter­mé­kek­kel sem az aján­lat­té­tel­kor, sem a későb­bi­ek­ben nem ren­del­ke­zett, azo­kat nem tudta a szer­ző­dő felek részé­re átadni.

A nő egy év alatt 21 sér­tet­tet tévesz­tett meg, akik­nek külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket, így külö­nö­sen tele­ví­zi­ót, mobil­te­le­font, lap­to­pot aján­lott ked­vez­mé­nyes áron.

A sér­tet­tek 25.000 – 350.000 forin­tig ter­je­dő össze­get adtak át a csaló nőnek, aki az egy év alatt közel 3 mil­lió forint jog­ta­lan haszon­ra tett szert.

A vád­lott cse­lek­mé­nye 21 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 3 évig ter­je­dő szabadságvesztés.