Főoldal » Hírek » Nemzetközi jogi munka a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészségen

Folyé­ko­nyan beszé­li a jogi nyel­vet fran­ci­á­ul és ango­lul, néme­tül sem jelent prob­lé­mát dr. Saá­ghy Fló­rá­nak, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ügyé­szé­nek, hogy a kül­föl­di kol­lé­gák­kal nem­zet­kö­zi bűn­ügyek­ben egyeztessen.

Az ügyész­nő alap­ve­tő­en jog­se­gély­ké­rel­mek­kel és igaz­ság­ügyi meg­ke­re­sé­sek­kel fog­lal­ko­zik. Ezek olyan ügyek­ben for­dul­nak elő, ame­lyek szer­ve­zett és hatá­ron átnyú­ló bűnö­zés­sel kap­cso­la­to­sak. E spe­ci­á­lis terü­le­ten folya­ma­to­san figyel­ni kell a nem­zet­kö­zi egyez­mé­nye­ket, gyor­san kell rea­gál­ni, és akár azon­nal kap­cso­lat­ba kell lépni a kül­föl­di ügyé­szek­kel, nyo­mo­zók­kal, ha az ügy érde­ke úgy kíván­ja. Dr. Saá­ghy Flóra a főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je, izgal­mas mun­ká­já­ról az aláb­bi vide­ó­ban mesélt nekünk.