Főoldal » Hírek » Nevelt fiát támogatta, de betörték az orrát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két férfi ellen, akik egy sörö­ző­ben, ittas álla­pot­ban a ven­dé­ge­ket zavar­va han­gos zenét hall­gat­tak. Miu­tán a pul­tos­nő kiküld­te őket meg­fe­nye­get­ték, hogy rágyújt­ják a ven­dég­lá­tó­he­lyet. Ezután az utcán az egyik vád­lott a vádlott-társa neve­lő­ap­ját ököl­lel orron ütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­kük neve­lő­ap­já­val, vala­mint egy, a nyo­mo­zás során be nem azo­no­sí­tott sze­méllyel 2022. novem­ber hónap végén, az esti órák­ban bemen­tek egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő sörö­ző­be. Az egyik vád­lott annyi­ra leit­ta­so­dott, hogy a pul­tos­nő már nem volt haj­lan­dó kiszol­gál­ni őket, ezért mind a négyen távoz­tak. Mint­egy fél óra eltel­té­vel vissza­men­tek és a ven­dé­ge­ket zavar­va kezd­tek han­go­san zenét hall­gat­ni. A pul­tos most is meg­ta­gad­ta a kiszol­gá­lá­su­kat, majd mivel az egyik vád­lott egy ven­dé­get meg­lö­kött, min­den­kit kikül­dött a sörö­ző­ből és a kaput belül­ről bezár­ta. A vád­lot­tak folya­ma­to­san rug­dos­ták a kaput és azzal fenye­get­ték meg a pul­tos­nőt, hogy rágyújt­ják a sörözőt.

A neve­lő­apa arra kérte őket, hogy men­je­nek haza. Az erő­sen ittas álla­po­tú nevelt fiát támo­gat­va még meg­pró­bál­ta vinni is az utcán, azon­ban kicsú­szott a keze­i­ből, föld­re esve a fejét is beütöt­te. Ezt látva az ittas férfi vádlott-társa nagy erő­vel, ököl­lel orron ütöt­te a neve­lő­apát és két­szer com­bon rúgta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú orr­csont­tö­rést szenvedett.

A bán­tal­ma­zó vádlott-társ a fen­ti­e­ken túl, 2022. novem­ber hónap köze­pén az éjsza­kai órák­ban lakó­he­lyén egy hely­bé­li fér­fi­val, annak háza előtt vitát kez­de­mé­nye­zett. Vere­ke­dés­re hívta, rug­dos­ta és rán­gat­ta a ház kapu­ját. Csak akkor hagyott fel cse­lek­mé­nyé­vel, ami­kor közöl­ték vele, hogy érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.