Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Nevelt kislányával erőszakoskodott egy férfi, ha felesége épp nem volt otthon- A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fenn­tar­tot­ta annak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 40 év körü­li fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség a kis­ko­rú nevelt gyer­me­ke sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­irat sze­rint a férfi a fele­sé­gé­vel és a fele­sé­gé­nek előző élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gyer­me­ké­vel élt együtt. A vád­lott, ami­kor a fele­sé­ge nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, sze­xu­á­li­san zak­lat­ta 2017 novem­be­ré­től négy hóna­pon keresz­tül a 2008. évben szü­le­tett leány­gyer­me­ket.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta. A letar­tóz­ta­tás indo­kolt­sá­gá­nak idő­sza­kos felül­vizs­gá­la­ta vált ese­dé­kes­sé, ezért a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség arra figye­lem­mel, hogy a bűn­cse­lek­mény 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, emi­att a vád­lott szö­ké­sé­től és elrej­tő­zé­sé­től lehet tar­ta­ni, indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás továb­bi fenn­tar­tá­sát, amely­nek indo­ka­it a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la ala­pos­nak ítél­te.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék foly­tat­ja le a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.