Főoldal » Hírek » Nevelt lányát molesztálta egy férfi – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 8 év sza­bad­ság­vesz­tés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi a nevelt lányát sze­xu­á­li­san molesztálta. 

A 35 éves férfi 2020-ban ismer­ke­dett meg a három kis­ko­rú gyer­me­két egye­dül neve­lő elvált anyá­val, aki­vel élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek. A két műszak­ban dol­go­zó anya távol­lé­té­ben a férfi fel­ügyelt a gye­re­kek­re. A sér­tett kis­lányt meg­vi­sel­te szü­lei néhány évvel koráb­ban tör­tént válá­sa, emi­att időn­ként rém­ál­mok gyö­tör­ték.  Ilyen­kor édes­any­ja szo­bá­já­ba ment, és mel­let­te kere­sett nyu­gal­mat, az élet­társ pedig a nap­pa­li­ban aludt.

Egyik alka­lom­mal a férfi – kihasz­nál­va a fél­álom­ban lévő kis­lány álla­po­tát – a vélet­len mellé fekvő sér­tet­tet molesz­tál­ni kezd­te, aki véde­kez­ni pró­bált. Néhány hónap­pal később, ami­kor a férfi ket­tes­ben maradt a kis­lánnyal, nap­köz­ben is több­ször zak­lat­ta, de ő ellen­állt. A kis­lányt pszi­ché­sen meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, csak a keze­lő­or­vos­sal való beszél­ge­té­sek­ben derült fény a sze­xu­á­lis erő­szak­ra, majd az ügy­ben meg­tet­ték a feljelentést.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 8 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen a vád­lott eny­hí­té­sért, védő­je pedig fel­men­té­sért fellebbezett.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben hagyá­sá­ra tett indítványt.