Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nincs több kábítószer árusítás – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést kilenc vád­lott tekin­te­té­ben fenntartotta.

Két kom­lói férfi 2018 nya­rán meg­ál­la­po­dott abban, hogy az egyi­kük által beszer­zett kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got a mási­kuk Kom­lón és kör­nyé­kén érté­ke­sí­ti. Az üzlet foko­za­to­san bővült, ezért később töb­ben is bekap­cso­lód­tak az áru­sí­tás­ba, így jutott el a speed, ecs­ta­sy, biofű, kris­tály, bio­por Pécs­re és Mohács­ra is. Az áru­sí­tá­son kívül mari­hu­á­na ter­mesz­tés­sel és biofű készí­tés­sel is foglalkoztak.

Az ügy­nek össze­sen tizen­ki­lenc vád­lott­ja van.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 és 9 év 8 hónap közöt­ti idő­tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, pénz­bün­te­tés­re és vagyon­el­kob­zás­ra ítélte.

Az íté­let ellen több ter­helt tekin­te­té­ben az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lot­tak és védő­ik rész­fel­men­té­sért, fel­men­té­sért, elté­rő minő­sí­té­sért, vagyon­el­kob­zás mér­sék­lé­sé­ért, eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­séga a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést kilenc vád­lott tekin­te­té­ben fenntartotta.