Főoldal » Archív » Női ruhába öltözve álcázta magát a tolvaj - Vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge  és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki azért öltö­zött női ruhá­ba, hogy a lopás­nál álcáz­za magát. 

A vád­irat sze­rint egy tata­bá­nyai autó­mo­só­ban dol­go­zó férfi az autó­mo­só bejá­ra­ti ajta­já­nak kul­csát és riasz­tó­já­nak kód­ját átad­ta a vád­lott­nak, aki 2017. feb­ru­ár 28. nap­já­ról 2017. már­ci­us 01. nap­já­ra vir­ra­dó­an az autó­mo­só­ba beha­tolt, és onnan 108.250 FT kész­pénzt és egy 23.990 Ft érté­kű mobil­te­le­font tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott azért, hogy magát álcáz­za, női ruhá­ba öltöz­ve ment be a kame­rá­val fel­sze­relt épü­let­be. Ott össze­tör­te az öltö­ző­szek­rény ajta­ja­it, maró hatá­sú folya­dék­kal öntöt­te le a pénz­tár­gé­pet, és a bankkártya-leolvasót, így azo­kat hasz­nál­ha­tat­lan­ná tette, ezzel össze­sen 219.738 Ft ron­gá­lá­si kárt okozott.

A tol­vaj bűn­tár­sát a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság már koráb­ban elítél­te azért, mert a lopás­hoz a vád­lott­nak a kulcs és a kód átadá­sá­val segít­sé­get nyújtott.

A lopás tet­te­sét a nyo­mo­zó ható­ság elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fogta el, majd őt a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy őt a bíró­ság sza­bad­ság­vesz­tés­re, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy az autó­mo­só­ban oko­zott ron­gá­lá­si kárt a sér­tett­nek térít­se meg. Az elkö­ve­tő  cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.