Főoldal » Archív » Női ruhában támadt áldozatára a szatír

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 51 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly augusz­tus­ban sze­xu­á­lis indí­ték­kal táma­dott meg egy nőt Buda­pes­ten. A vád­irat lénye­ge sze­rint, a férfi 2013. augusz­tus 25. nap­ján a haj­na­li órák­ban sze­xu­á­lis indí­ték­kal támadt rá a sér­tett­re a III. kerü­le­ti Husz­ti úton. A vád­lott a táma­dás­kor egy női bodyt viselt, a fejé­re pedig egy kivá­gott női haris­nyát húzott. A sér­tett a - súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő - táma­dás során elesett, ekkor a vád­lott a már föl­dön fekvő nőt lefog­ta azért, hogy cél­ját elér­je. A sér­tett kitar­tó ellen­ál­lá­sa, vala­mint kia­bá­lá­sa miatt végül a vád­lott fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel és a hely­szín­ről elme­ne­kült. A fér­fit a rend­őrök rövid időn belül, még a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - női ruhá­ban támadt áldo­za­tá­ra a szatír