Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nőket molesztált, három napon belül elítélték – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy sze­mé­rem­sér­tő­en visel­ke­dő huszon­éves fér­fit, akit fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítéltek.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2024. május 25-én dél­előtt a XI. kerü­let­ben követ­ni kez­dett egy szá­má­ra isme­ret­len, két kis­gyer­me­ké­vel haza­fe­lé tartó nőt, aki­vel beszél­ge­tést pró­bált kez­de­mé­nyez­ni. A sér­tett erre nem rea­gált, illet­ve igye­ke­zett meg­sza­kí­ta­ni a kom­mu­ni­ká­ci­ót, a férfi azon­ban egé­szen a lakó­há­zá­nak lift­jé­ig követ­te a sér­tet­tet, ahol végül a lábá­val a lift­aj­tó záró­dá­sát meg­aka­dá­lyoz­ta. Ezután a vád­lott a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re embe­ri mél­tó­sá­got sértő módon hoz­zá­ért az anyu­ká­hoz. A nő a fér­fit kilök­te a lift­ből, aki ezután távozott.

A vád­lott más­nap, szin­tén a XI. kerü­let­ben, egy másik nőt is követ­ni kez­dett az utcán, majd, ami­kor a sér­tett haza­ért, az aka­ra­ta elle­né­re, embe­ri mél­tó­sá­gát sért­ve fog­dos­ta és átölel­te. A nő végül kisza­ba­dult az öle­lés­ből és egy járó­ke­lő rászólt a táma­dó­ra, aki ezután elmenekült.

A fővá­ro­si rend­őrök az elkö­ve­tőt azo­no­sí­tot­ták, és a máso­dik táma­dás nap­ján őri­zet­be vették.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit két­rend­be­li, az embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban az őri­zet­be vétel ideje alatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit és őt 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett - fog­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.