Főoldal » Hírek » Nőnapon szúrta le élettársa az asszonyt- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 45 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki idén nőnap­kor késel­te meg élet­tár­sát Nagyatádon.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 23 éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel, azon­ban lak­ha­tá­suk nem volt meg­ol­dott, ha nem a sér­tett test­vé­ré­nél húz­ták meg magu­kat, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot folytattak.

2021 már­ci­u­sá­ban a férfi és élet­tár­sa haj­lék­ta­lan isme­rő­se­ik tar­tóz­ko­dá­si helyén, a nagy­atá­di - hasz­ná­la­ton kívü­li - gáz­cse­re­te­le­pen (1. kép) ven­dé­ges­ked­tek, ahol négyen a nap folya­mán 12 liter bort fogyasz­tot­tak el, illet­ve a vád­lott pálin­kát is ivott.

A jelen­tős mennyi­sé­gű sze­szes ital­tól vala­mennyi­en erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek, majd a dél­utá­ni órák­ban tisz­tá­zat­lan okból a ter­helt és a sér­tett vesze­ked­ni kez­dett. A vita során az indu­la­tos vád­lott 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­ká­já­val (2. kép) két alka­lom­mal meg­szúr­ta a sér­tet­tet mell­ka­sá­nak bal olda­lán. A vérző nőhöz végül a ter­helt hívta a men­tő­ket, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szállították.

Az asszony sérü­lé­sei tény­le­ge­sen 8 nap alatt gyó­gyul­tak, azon­ban az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa - figye­lem­mel az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, az erő­be­ha­tás­ra és az érin­tett test­táj­ra - a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­je során készültek.