Főoldal » Archív » Notórius tolvajként ismét lopott Abonyban

A lopás miatt már több­ször elítélt abo­nyi férfi 2014. már­ci­us 13-án az esti órák­ban Abony utcá­in kerék­pá­ro­zott, ami­kor ész­re­vet­te, hogy az egyik útjá­ba eső ház hátsó kerí­té­sén drót­fo­nat van. Nem volt rest, magá­hoz vett egy csí­pő­fo­gót, majd a drót­fo­na­tot, a feszí­tő­dró­tot levág­ta, össze­te­ker­te és a kerék­pár­já­ra tette. Magá­val vitt 3 feszí­tő­va­sat is. Azon­ban nem volt sze­ren­csé­je, mert az Abo­nyi Rend­őr­őrs jár­őrei éppen arra jár­tak, a kerék­pá­ron drót­fo­na­tot szál­lí­tó fér­fit gya­nús­nak talál­ták, iga­zol­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki – hogy újabb lopást ne köves­sen el – elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a bün­te­tő tár­gya­lást.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.04.16.