Főoldal » Archív » Növényvédő szert és gázolajat loptak a termelőszövetkezet dolgozói

A Bajai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lő­szö­vet­ke­zet dol­go­zó­i­val szem­ben, akik egy­más­sal össze­játsz­va, aprán­ként össze­sen 12 mil­lió forint érté­kű gáz­ola­jat és növény­vé­dő szert lop­tak el munkaadójuktól.

A vád­irat sze­rint az ügy tizen­négy vád­lott­ja közül kilen­cen egy Baja kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen műkö­dő mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lő­szö­vet­ke­zet alkal­ma­zot­tai vol­tak, akik a föl­de­ken gépi mun­kák­ra vol­tak beoszt­va, egyi­kük­nek műszak­ve­ze­tő­ként a vegy­szer­rak­tár­hoz is hoz­zá­fé­ré­se volt.

A vád­lot­tak 2017-ben, egy koráb­bi kol­lé­gá­juk­kal – az ügy I. rendű vád­lott­já­val - meg­egyez­tek abban, hogy a föl­dek meg­mű­ve­lé­sé­re hasz­nált mező­gaz­da­sá­gi gépek tank­já­ból üzem­anya­got, illet­ve a föl­dek­re fel­hasz­ná­lás­ra kiadott növény­vé­dő sze­rek­ből külön­fé­le faj­tá­jú és kisze­re­lé­sű vegy­sze­re­ket lop­nak el. Ennek érde­ké­ben az I. rendű vád­lott a pla­tós kis­te­her­au­tó­já­ra egy ezer lite­res, vil­lany­mo­to­ros szi­vattyú­val ellá­tott, egye­di tar­tályt sze­relt fel, amely alkal­mas volt arra, hogy a mun­ka­gé­pek­ből az üzem­anya­got kiszi­vattyúz­zák, majd azt az I. rendű vád­lott házá­nál kiala­kí­tott, szám­lá­ló­val és tan­ko­ló­pisz­tollyal ellá­tott „üzem­anyag­kú­ton” leeresszék. Mivel a mun­ka­gé­pek tank­ját rács védte, a lopás­hoz hasz­nált szi­vattyús tar­tály­hoz a vád­lot­tak vékony gége­csö­vet csat­la­koz­tat­tak, ami így lehe­tő­vé tette az üzem­anyag zavar­ta­lan kinyerését.

Tár­sa­i­val való egyez­te­tés után az I. rendű vád­lott „tar­tá­lyos” autó­já­val meg­je­lent a szán­tó­föl­de­ken, ahol a mun­ka­gé­pek­ből alkal­man­ként 20-40 liter gáz­ola­jat szi­vattyúz­tak ki. Az üzem­anyag mel­lett rend­sze­re­sen vet­tek el a föl­dek­re szánt növény­vé­dő sze­rek­ből, vegy­sze­rek­ből és vető­ma­gok­ból is, álta­lá­ban olyan mennyi­sé­get, ami­nek hiá­nya nem kel­tett feltűnést.

Az elszál­lí­tott üzem­anya­gon és vegy­sze­re­ken a vád­lot­tak meg­osz­toz­tak, vagy az I. rendű vád­lott „kifi­zet­te” a töb­bi­e­ket, az ott­ho­ná­ba szál­lí­tot­ta és maga érté­ke­sí­tet­te az ügy továb­bi négy vád­lott­já­nak, akik tud­tak azok bűnös eredetéről.

A vád­lot­tak lebu­ká­su­kig, 2018 máju­sá­ig a sér­tett­nek több mint 12 mil­lió forint kárt okoz­tak, amely­nek kisebb része 1.580 liter gáz­olaj lefog­la­lá­sá­val megtérült.

Az ügyész­ség a lopás­ban köz­re­mű­kö­dő tíz fér­fit üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, míg a lopott dol­gok meg­vá­sár­ló­it orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség négy vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, másik négy vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, továb­bi hat tár­suk­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.