Főoldal » Archív » Nyakához szoritott késsel rabolták ki és verték meg a saját otthonában

2013 nya­rán három férfi a késő esti órák­ban betört a Győr kör­nyé­ki sér­tett házá­ba, ahol az 58 éves fér­fit az ágyra szo­rí­tot­ták, a lábát meg­pró­bál­ták össze­kö­töz­ni. Mind­eköz­ben fején is több­ször meg­ütöt­ték, ille­tő­leg kést szo­rí­tot­tak a tor­ká­hoz  és folya­ma­to­san pénzt köve­tel­ve tőle. Végül némi kész­pénzt, érték­tár­gya­kat és sza­lon­nát tulaj­do­ní­tot­tak el, össze­sen 9.800.- forint érték­ben. A sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el a bán­tal­ma­zás során. Az egyik vád­lott koráb­ban már 280.000.- forin­tot lopott ugyan­in­nen, illet­ve a közös rab­lás után is vissza­tért a hely­szín­re, ami­kor 10.000.- forin­tot zsák­má­nyolt. A Győri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő három fér­fi­vel szemben.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.18.