Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Nyakláncát akarta megszerezni a kocsiban várakozó nőnek egy férfi – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

  A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a Somogy vár­me­gyei test­vér­pár­ral szem­ben, akik több pin­cét tör­tek fel Var­ász­ló köze­lé­ben. Az idő­sebb férfi ki akart rabol­ni egy egye­dül lévő nőt, de a sér­tett ellen­ál­lá­sa meg­hi­ú­sí­tot­ta a bűn­cse­lek­mény befe­je­zé­sét.

  A vád lénye­ge sze­rint a több­szö­rös vissza­eső ter­helt 2022 októ­be­ré­ben Nemes­dé­den gya­lo­golt, ami­kor ész­re­vet­te és meg­szó­lí­tot­ta a lehú­zott abla­kú gép­ko­csi­já­ban ülő nőt, aki az isme­rő­sé­re várt.

  A férfi beszél­ni kez­dett a kül­föl­di állam­pol­gár sér­tett­hez, aki nem értet­te, ezért kezé­be vette tele­fon­ját, hogy for­dí­tó prog­ra­mot hasz­nál­jon. A ter­helt ekkor hir­te­len benyúlt a kocsi abla­kán és a sér­tett nya­ká­ban lévő, kettő mil­lió forint érté­kű nyak­lán­cát – rajta több gyű­rű­vel – meg­pró­bál­ta lesza­kí­ta­ni. A sér­tett azon­ban véde­ke­zett, keze­i­vel ráfo­gott a vád­lott kezé­re, aki úgy pró­bál­ta a rab­lást befe­jez­ni, hogy másik kezét ököl­be szo­rít­va meg­ütöt­te a han­go­san kia­bá­ló nőt. A táma­dó végül fel­ha­gyott cse­lek­mé­nyé­vel és futva távo­zott a hely­szín­ről.

  A test­vé­rek 2022 őszén több pin­cét tör­tek fel a fia­ta­labb férfi lakó­he­lyé­nek köze­lé­ben, az épü­le­tek­ből job­bá­ra könnyen moz­dít­ha­tó dol­go­kat, így műszaki- és szer­szám­gé­pe­ket, hasz­ná­la­ti tár­gya­kat vit­tek maguk­kal, de volt olyan pince, ahon­nan játék trak­tort is ellop­tak.

  Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tek­kel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt.

  A képen a rab­lás hely­szí­ne lát­ha­tó.

  rablás kísérletének helyszíne