Főoldal » Hírek » Nyaklánckitépővel szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - videóval

A vád­irat sze­rint a 28 éves férfi idén augusz­tus­ban, egy dél­előtt során két nőt is meg­tá­ma­dott azért, hogy az arany nyak­lán­ca­i­kat meg­sze­rez­ze. Az egyik, idős­ko­rú sér­tet­tet ennek során olyan erő­vel lökte meg, hogy a nő elesett, és a fejét bever­ve esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021. feb­ru­ár­ban sza­ba­dult egy koráb­bi, több mint 5 év tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés büntetéséből.

A férfi 2021. augusz­tus 30-án dél­előtt az I. kerü­let, Isko­la utcá­ban fel­fi­gyelt egy nőre, aki a nya­kán arany nyak­lán­cot viselt. A vád­lott oda­lé­pett hozzá, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal a sér­tett nyak­lán­ca felé kapott, első pró­bál­ko­zás­ra azon­ban nem tudta meg­sze­rez­ni az ékszert, ezért újra oda­lé­pett a sér­tett­hez, kitép­te a nya­ká­ból a 40.000 forint érté­kű nyak­lán­cot, majd azzal a hely­szín­ről elmenekült.

A vád­lott még ugyan­azon a napon, szin­tén dél­előtt, egy II. kerü­le­ti tár­sas­ház első eme­le­tén, az lift­ből kiszál­ló idős­ko­rú, 82 éves nőre támadt rá. A vád sze­rint a vád­lott hátul­ról fogott rá a sér­tett nya­ká­ban lévő 2 darab arany nyak­lánc­ra, majd meg­rán­tot­ta, amely­nek hatá­sá­ra a nyak­lán­cok elsza­kad­tak és a kezé­ben marad­tak. A vád­lott ezután, az eltu­laj­do­ní­tott éksze­rek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben, hátul­ról, nagy erő­vel meg­lök­te az idős­ko­rú sér­tet­tet, aki ettől elesett, bever­te a fejét, és ennek követ­kez­té­ben rövid időre az esz­mé­le­tét is elvesztette.

A vád­lott az ily módon, rab­lás­sal meg­szer­zett, össze­sen 70.000 forint érté­kű nyak­lán­cok­kal a hely­szín­ről elmenekült.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 28 éves, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel, vala­mint rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó aláb­bi fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott a vád sze­rin­ti első eset­ben kité­pi a sér­tett nya­ká­ból a nyakláncot.