Főoldal » Hírek » Nyaklánckitépővel szemben emelt vádat az ügyészség - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 29 éves férfi, 2020 nya­rán a VIII. kerü­let­ben három idős­ko­rú höl­gyet táma­dott meg azért, hogy az arany nyak­lán­cu­kat meg­sze­rez­ze. Az egyik sér­tett a két éves uno­ká­já­val sétált, ami­kor a vád­lott megtámadta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. június-júliusban, Buda­pest VIII. kerü­le­té­ben három idős­ko­rú sér­tett sérel­mé­re köve­tett el bűncselekményt.

A férfi 2020. júni­us 18-án dél­előtt a Blaha Lujza téri vil­la­mos­meg­ál­ló­ban figyelt fel a nya­ká­ban arany nyak­lán­cot és medált vise­lő, 77 éves sér­tett­re, akit követ­ni kez­dett, egé­szen egy IX. kerü­le­ti tár­sas­há­zig. Ami­kor a sér­tett belé­pett a lép­cső­ház­ba, a vád­lott őt a hátán nagy erő­vel meg­lök­te, és ezzel egy idő­ben kitép­te a nya­ká­ban lévő, 70.000 forint érté­kű arany nyak­lán­cot, majd azzal elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tett a nagy erejű, várat­lan lökés hatá­sá­ra a föld­re esett, a csuk­ló­ján, illet­ve a kezén nyílt seb­zést szenvedett.

A vád­lott ezt köve­tő­en, 2020. júli­us 8-án dél­előtt egy Üllői úti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban támadt rá a két éves uno­ká­já­val, a lép­csőn lefe­lé, kézen fogva, las­san hala­dó 70 éves sér­tett­re. A vád­lott a sér­tet­tet a nya­ká­nál fogva a föld­re nyom­ta, majd a föld­re kerü­lő sér­tett nya­ká­ból a 90.000 forint érté­kű nyak­lán­cot kitép­te, és azzal távo­zott a helyszínről.

A vád­lott egy hét­tel később, 2020. júli­us 15-én dél­előtt egy VIII. kerü­let, Ber­zse­nyi utcai tár­sas­ház felé tartó idős házas­pár után ment azért, hogy a 75 éves, egész­ség­ügyi okok miatt nehe­zen mozgó, bot­tal köz­le­ke­dő sér­tett nya­ká­ban levő 2 db arany nyak­lán­cot meg­sze­rez­ze. A vád­lott a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­ján belé­pő nő nya­kát hátul­ról átka­rol­ta, miköz­ben a sér­tett nya­ká­ból kitép­te az össze­sen kb. 100.000 forint érté­kű nyak­lán­co­kat, majd azok­kal futva mene­kült a hely­szín­ről, taxi­ba szállt, a rend­őrök azon­ban rövid időn belül elfogták.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 29 éves, bün­te­tett, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit 2 rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.