Főoldal » Hírek » Nyakon szúrta áldozatát - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben indít­ványt tett egy nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy tata­bá­nyai lakás­ban nya­kon szúrt egy férfit. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó, bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott 2023. május 31-én, 01 óra­kor egy tata­bá­nyai lakás­ban a sér­tett­re támadt, majd egy kés­sel nya­kon szúrta.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a nő elfo­gá­sa­kor, ami­kor meg­lát­ta a hely­szín­hez érke­ző jár­őr­au­tót, a rend­őrök elől futva, fel­szó­lí­tás elle­né­re meg­pró­bált elszök­ni, amellyel csak azért hagyott fel, mert a gép­ko­csi­val utolérték.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja, 2023. júni­us 2-án egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a nő letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra, hogy a rend­őrök elől elme­ne­kült, továb­bá vele szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.