Főoldal » Archív » Nyakon szúrta barátnőjét – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben aki tavaly nyá­ron egy vita során nya­kon szúr­ta barát­nő­jét Sze­ge­den.

A vád­irat sze­rint a férfi 2017. júni­us 28. nap­ján az éjje­li órák­ban együtt ita­lo­zott barát­nő­jé­vel annak laká­sán, és az alko­hol mellé nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket is bevet­tek. Ebben az álla­po­tuk­ban a haj­na­li órák­ban vita ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a vád­lott előbb ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd egy 25 cm hosszú kés­sel hir­te­len moz­du­lat­tal – miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy meg­öl­lek – a nyak jobb olda­lán meg­szúr­ta a nőt. A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett vérez­ni kez­dett, men­tőt hívott magá­nak, majd a sze­ge­di kli­ni­kán orvo­si ellá­tás­ban része­sült, ahol nyaki fel­tá­ró műté­tet végez­tek el rajta. Sérü­lé­se nyolc napon túl gyó­gyult azzal, hogy a kés pen­gé­je néhány cen­ti­mé­ter­rel haladt csak el a nyaki verő­ér, visz­ér és a lég­utak mel­lett, így a halá­los sérü­lés a vád­lot­ton kívü­li okok miatt, a vélet­len foly­tán maradt el.

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, melyet több­szö­rös vissza­eső­ként köve­tett el, figye­lem­mel arra is, hogy 16 alka­lom­mal volt bün­tet­ve, és cse­lek­mé­nyét több elle­ne folya­mat­ban levő eljá­rás hatá­lya alatt követ­te el.

A más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.