Főoldal » Hírek » Nyári kerékpártolvaj Miskolcon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy 48 éves férfi ellen, aki kerék­pá­ro­kat lopott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us hónap végé­től szep­tem­be­rig Mis­kolc terü­le­tén külön­bö­ző hely­szí­nek­ről – jel­lem­ző­en a reg­ge­li órák­ban – olyan kerék­pá­ro­kat tulaj­do­ní­tott el, ame­lyek mind­egyi­ke el volt látva vagyon­vé­del­mi eszközökkel.

Júli­us hónap végén egy sörö­ző elől köz­le­ke­dé­si táb­lá­hoz sod­rony­zár­ral rög­zí­tett kerék­párt vitt el a zárat levág­va. Augusz­tus hónap ele­jén egy áru­ház kerék­pár­tá­ro­ló­já­ból lakat­le­vá­gás­sal, vala­mint a hónap végén egy szó­ra­ko­zó­hely elől ugyan­csak kerék­pár­tá­ro­ló­ból szin­tén lakat­le­vá­gás­sal tulaj­do­ní­tot­ta el a köz­le­ke­dé­si esz­közt. Szep­tem­ber hónap ele­jén egy épü­let eresz­csa­tor­ná­já­hoz laka­tolt kerék­párt a vagyon­vé­del­mi esz­köz levá­gá­sá­val vitt el, ille­tő­leg szin­tén ebben az idő­szak­ban a pálya­ud­var mel­let­ti tra­fó­ház rácsá­hoz rög­zí­tett kerék­párt is a laka­tot levág­va eltulajdonította.

A vád­lott jel­lem­ző­en min­den eset­ben a kerék­pár meg­őr­zé­sé­re szol­gá­ló zár­szer­ke­ze­tek is magá­val vitte.

Az egyes kerék­pá­rok érté­ke 25.000-80.000 forin­tig terjedt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.