Főoldal » Egyéb kategória » Nyelvvizsga bizonyítványt hamisíttatott az olimpikon – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki dip­lo­má­já­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben hamis nyelv­vizs­ga bizo­nyít­ványt nyúj­tott be.

A férfi élspor­to­ló­ként a Pécsi Tudo­mány­egye­tem­ben vég­zett 2010. évben.

A dip­lo­má­ját azon­ban nem tudta átven­ni, ugyan­is nyelv­vizs­gá­val nem ren­del­ke­zett.

A férfi több­ször pró­bál­ko­zott nyelv­vizs­gát leten­ni, azon­ban ez nem sike­rült neki. 2017-ben elha­tá­roz­ta, hogy hamis nyelv­vizs­ga bizo­nyít­ványt csi­nál­tat. Az inter­ne­ten fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy isme­ret­len sze­méllyel, majd az ada­tok meg­adá­sa után Buda­pes­ten átvet­te a hamis tar­tal­mú nyelv­vizs­ga bizo­nyít­ványt, mely sze­rint angol nyelv­ből sike­res közép­fo­kú vizs­gá­val ren­del­ke­zik.

Az elkö­ve­tő 2019 ápri­li­sá­ban az egye­tem tanul­má­nyi osz­tá­lyán lead­ta a bizo­nyít­ványt, ahol azon­ban annak ellen­őr­zé­se során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az hamis.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.