Főoldal » Hírek » Nyelvvizsgára felkészítés címén csalt ki pénzt - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki a sér­tet­től nyelv­vizs­ga fel­ké­szí­tés címén csalt ki pénzt.

A vád­lott és a sér­tett 2019 augusz­tu­sá­ban meg­ál­la­po­dott egy­más­sal, hogy a vád­lott vál­lal­ja, hogy a sér­tet­tet fel­ké­szí­ti angol nyelv­ből nyelvvizsgára.

A felek meg­ál­la­pod­tak az óra­díj­ban, illet­ve a vád­lott vál­lal­ta azt is, hogy elin­té­zi a sér­tett nyelv­vizs­ga jelent­ke­zé­sét is, ami­ért 75.000 forin­tot vett át.

A vád­lott a pénz átadá­sát köve­tő­en azt mond­ta még a sér­tett­nek, hogy a fel­ké­szü­lés­hez szük­sé­ges lenne egy tan­könyv­cso­mag meg­vá­sár­lá­sa is, amit ő meg tudna ren­del­ni, ezért továb­bi 40.000 forin­tot vett át.

2019 év őszén a vád­lott úgy tájé­koz­tat­ta a sér­tet­tet, hogy az egye­tem szer­ve­zé­sé­ben tol­mács tan­fo­lyam is indul, ami hasz­nos lehet a sér­tett­nek, ezért a tan­fo­lyam­ra tör­té­nő jelent­ke­zés cél­já­ból 60.000 forin­tot kért és kapott a nyelvvizsgázótól.

2020 janu­ár­já­ban a fel­ké­szí­tő arról tájé­koz­tat­ta a sér­tet­tet, hogy lehe­tő­ség van az Egye­sült Álla­mok­ban részt venni egy nyelv­tan­fo­lya­mon, ami álla­mi­lag támo­ga­tott, így csu­pán 300.00 forint­ba kerül.

A vád­lott­nak sike­rült meg­győz­ni a sér­tet­tet, hogy ez hasz­nos lehet szá­má­ra, ezért a sér­tett 300.000 forin­tot átadott részére.

Egy hónap­pal később a vád­lott jelez­te a sér­tett felé, hogy a kül­föl­di nyelv­tan­fo­lya­mon, amennyi­ben egyé­ni elszál­lá­so­lást kíván, úgy továb­bi 120.000 forin­tot kell fizetni.

A sér­tett ezen össze­get is kifizette.

A vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­től 2020 nya­rá­ig folya­ma­to­san hite­get­te a sér­tet­tet a nyelv­vizs­ga idő­pont­já­ról, a tan­könyv­cso­mag­ról, illet­ve az ame­ri­kai uta­zás­ról is, majd ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a sér­tett szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált, az átadott össze­ge­ket nem kapta vissza.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.