Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nyereményt ígért telefonegyenleg feltöltéséért cserébe – vádemelés- A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség azzal a két sze­méllyel szem­ben, akik 2017. szep­tem­be­re folya­mán, tele­fo­non keresz­tül több sér­tet­tet is azzal a valót­lan ígé­ret­tel ejtet­tek téve­dés­be, hogy pénzt nyer­tek egy mobiltelefon-szolgáltató cég nyereményjátékán.

A vád­irat sze­rint a szabadságvesztés-büntetését töltő férfi elha­tá­roz­ta, hogy a fogvatartott-társaitól tanult módon, tele­fo­non azzal a csa­lárd tör­té­net­tel fog meg­té­vesz­te­ni isme­ret­len sze­mé­lye­ket, hogy kisor­sol­ták nevü­ket egy nye­re­mény­já­té­kon. Ennek érde­ké­ben a vád­lott isme­ret­len körül­mé­nyek között beszer­zett egy mobiltelefon-készüléket, vala­mint előre meg­ál­la­po­dott húgá­val a csa­lás­ból várt pénz­össze­gek meg­szer­zé­sé­nek módjában.

A til­tott módon bir­to­kolt készü­lék­ről a vád­lott magát valót­la­nul a mobil­szol­gál­ta­tó cég mun­ka­tár­sá­nak kiad­va három sér­tet­tet hívott fel, akik­kel azt közöl­te, hogy 150.000 forint nyer­te­sei let­tek.  Az állí­tó­la­gos pénz­nye­re­mény meg­szer­zé­se érde­ké­ben a sér­tet­tek­nek a vád­lott által részük­re meg­adott fel­töl­tő­kár­tyás tele­fon­szá­mok egyen­le­gét 15.000 forint­tal kel­lett fel­töl­te­ni­ük, volt, ame­lyi­kük­nek egy­szer­re ötöt is. Emel­lett a férfi pénz­kül­dő szol­gál­ta­tás­sal a test­vé­re nevé­re még kész­pénzt kül­de­tett mind­hár­muk­kal. Az így meg­szer­zett, össze­sen 215.000 forint kész­pénzt a vád­lot­tak egy­más között, isme­ret­len módon felosztották.

A csa­lás­sal a test­vér­pár mind­össze­sen 350.000 forint kárt oko­zott, mely ezi­dá­ig nem térült meg. Káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben két sér­tett az eljá­rás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat három rend­be­li, kisebb kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.